لیست ایچومنت های Murdered: Soul Suspect منتشر شد – گیم لایو

لیست ایچومنت های Murdered: Soul Suspect منتشر شد – گیم لایو

طراحان عصر نوین موزیک بازی
 • نوشته شده توسط : UNCLEAR در تاریخ : ۰۷ فروردین ۱۳۹۳
  چاپ این صفحه

  مدتی است که از معرفی و منتشر شدن اخبار زیادی از این عنوان Murdered: Soul Suspect میگذرد. این بازی یکی از عناوین مورد انتظار تعداد کثیری از گیمر ها است که توسط شرکت Airtight Games در حال ساخت وتوسعه استو شرکت سازنده مذکور اخبار جدیدی را از این عنوان منتشر کرده است که میتواند برای طرفداران این سری خبر خوبی باشد.اخبار منتشر شده از این عنوان حاکی از ایچومنت های بازی است که مختص کنسول xbox  است.این عنوان قرار است در اوایل  ماه ژوعن برای کنسول های نسل هشتم و نسل هفتم و رایانه های شخصی منتشر شود. در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده از این عنوان را مشاهده نمایید.

  Collector 1 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected an artifact comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  12 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 10 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 10 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  13 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 25 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 25 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  14 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 50 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 50 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  15 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 75 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 75 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  16 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 100 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 100 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  17 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 150 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected 150 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  18 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector All ۱۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Collected all of the artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  19 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Ronan’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about Ronan’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  20 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Baxter’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about Baxter’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  21 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Rex’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about Rex’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  22 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Cassandra’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about Cassandra’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  23 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Julia’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about Julia’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  24 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Bell Killer’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Learned about the Bell Killer comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  25 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Salem’s History ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Discovered Salem’s history comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  26 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Witch Trials ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Discovered information about the witch trials comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  27 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Codex ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Discovered the meaning of the supernatural graffiti comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  28 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد A Watery Grave ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered the Watery Grave ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  29 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Bell Tower Banshee ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered The Bell Tower Banshee ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  30 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Stalwart Specter ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered The Stalwart Specter ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  31 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Heirloom ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered The Heirloom ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  32 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Man in the Box ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered the Man in the Box ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  33 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Terror on the Tracks ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered The Terror on the Tracks ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  34 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Ashes to Ashes ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered the Ashes to Ashes ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  35 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Eternal Flame ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Uncovered the Eternal Flame ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  36 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Discover Remove ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Used Remove for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  37 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Discover Reveal ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Used Reveal for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  38 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Possess the Cat ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Possessed the cat comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  39 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Mindreader ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Used Mind Read for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  40 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Poltergeist ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Used Poltergeist for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  41 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Interrogator ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Interrogated a ghost for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  42 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Exorcist ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Defeated a demon comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  43 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Investigator ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Completed the first investigation comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  44 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Teleporter ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Teleported for the first time comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  45 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Missing Body ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Helped Ingrid find peace comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  46 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Amnesia ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Helped Julie find peace comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  47 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Carnage ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Helped Brad find peace comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  48 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Scorned ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Helped Katy find peace comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Secret Achievements
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.
  ach locked لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Secret Achievement ۱۵۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
  Continue playing to unlock this secret achievement.

درباره نویسنده : UNCLEAR

زندگی واقعی نیست

یک دیدگاه

امتیاز بازیها
موضوعات داغ هفته
کلیه حقوق مادی و معنوی برای گیم لایو محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طراحی شده توسط : طراحان عصر نوین