ایچومنت های IHF Handball Challenge 14 لیک شد – گیم لایو

ایچومنت های IHF Handball Challenge 14 لیک شد – گیم لایو

طراحان عصر نوین موزیک بازی
 • نوشته شده توسط : UNCLEAR در تاریخ : ۱۰ فروردین ۱۳۹۳
  چاپ این صفحه

  این عنوان هم یکی از سری بازی های sport است که شبیه ساز یک ورزش خواص است.این نسخه از سری بازی های IHF Handball Challenge هم شبیه ساز ورزش محبوب hand ball است که میتواند برای طرفداران این ورزش عنوان بسیارسر گرم کننده باشد. این عنوان قرار است برای پلتفرم های pc-ps3-xbox 360 منتشر شود.لازم به ذکر است که این عنوان در سال جاری در تاریخ نا معلومی منتشر خواهد شد.ایچومنت های منتشر شده از نسخه xbox 360 این بازی زیاد برای گیمر ها چالشی ایجاد نخواهد کرد.در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده از این بازی را مشاهده کنید.

  1 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد GOAL ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score one goal with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  2 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۳ GOALS / GAME ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score three goals with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  3 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰ GOALS / GAME ۹۰gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score ten goals with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  4 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد SPIN SHOT ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score one goal using a spin shot with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  5 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد LOB SHOT ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score one goal using a lob shot with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  6 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد BOUNCE SHOT ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score one goal using a bounce shot with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  7 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۷M ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score one goal through a penalty shot with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  8 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۳ ۷M / GAME ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score three goals through penalty shots with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  9 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰ ۷M ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 10 goals through penalty shots with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  10 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵۰ x 7M ۹۰gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 50 goals through penalty shots with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  11 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۲۰ GOALS ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 20 goals with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  12 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵۰ GOALS ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 50 goals with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  13 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰۰ GOALS ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 100 goals with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  14 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵۰۰ GOALS ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 500 goals with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  15 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰۰۰ GOALS ۹۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Score a total of 1000 goals with your own player in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  16 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ASSIST ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Make an assist with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  17 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵ ASSISTS / GAME ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Achieve five assists with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  18 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰ ASSISTS / GAME ۹۰gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Achieve ten assists with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  19 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد HOLDING ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Stop an opponent by holding him with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  20 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد STEAL ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Intercept the ball with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  21 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵ STEALS / GAME ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Intercept the ball five times with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  22 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰ STEALS / GAME ۹۰gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Intercept the ball ten times with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  23 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد PROVOKED CHARGING ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Provoke an offense foul with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  24 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد FAKE ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Fake an opponent with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  25 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد BLOCK ۱۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Block an opponent with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  26 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۵ BLOCKS / GAME ۳۵gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Achieve five blocks with your own player during a league match in career mode. comments g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  27 لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد ۱۰ BLOCKS / GAME ۹۰gp g لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد
  Achieve ten blocks with your own player during a league match in career mode. comments لیست اچیومنت های عنوان IHF Handball Challenge 14 منتشر شد

درباره نویسنده : UNCLEAR

زندگی واقعی نیست

یک دیدگاه

امتیاز بازیها
موضوعات داغ هفته
کلیه حقوق مادی و معنوی برای گیم لایو محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طراحی شده توسط : طراحان عصر نوین