تروفی های INFAMOUS SECOND SON لیک شد

چیزی به انتشار این عنوان بسیار محبوب نمانده است و مرتبا اخبار جدید از این نسخه از سری بازی های INFAMOUS منتشر میشود تا گیمر ها را هر چه بیشتر منتظر این عنوان کند. و حال شرکت SONY لیست تروفی های این عنوان انحصاری را که قرار است بر روی PS4 منتشر شود  اعلام کرده است.تروفی های اعلام شده از سوی شرکت مذکور زیاد مشکل نیستند. در ادامه میتوانید لیست کاملی از تروفی ها را مشاهده کنید.

 

comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
b4e لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Hello Operator trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Complete Showdowns in half of the districts comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
c0b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Final Showdown trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Complete all of the District Showdowns in the city comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
438 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد One Down trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Clear the D.U.P. completely out of a district comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
159 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Home Field Advantage trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Clear the D.U.P. out of half the districts in the city comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
8f7 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Clean Sweep trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Clear the D.U.P. out of the entire city comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
47c لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Total CARnage trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Destroy 5 cars in 5 seconds comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
849 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Drop Everything trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Comet Drop over 170 meters comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
d2a لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Keep It Up trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Stay in the air for more than 45 seconds comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
e98 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Put That Anywhere trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Defeat 10 enemies by detonating ammo crates comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
195 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Hat Trick trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Defeat an enemy using three different power sources comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
ed0 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Double Smoke Stack Attack trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Dash through two red air vents without touching the ground and then Comet Drop on an enemy comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
cb3 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Cough Drop trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Comet Drop on three coughing enemies comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
41b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Make Fetch Proud trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Hit three weak points with Neon Beam in 6 seconds comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
54c لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Excessive Force trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Use a Karmic Streak attack to defeat exactly one enemy comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد

 

b63 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Enjoy Your Powers trophy platinum لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Collect all trophies comments لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
3db لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Unstoppable trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Finish the game on Expert difficulty comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
41b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Reconciliation trophy gold لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Finish the story with Good Karma comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
6b0 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Rebellion trophy gold لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Finish the story with Evil Karma comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
99b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Everybody Out trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Rescue 10 suspects from suspicion pens comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
0e8 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Spin-off trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Beat down 10 sign twirlers comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
afe لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Everyone’s a Critic trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Take out 10 street musicians comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
10d لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Just Say No trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Bust 10 drug dealers comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
04b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Freedom of Speech trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Disrupt 10 activist rallies comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
66e لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد What Did You Call Me? trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Kill 10 obnoxious Akuran gang members comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
045 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Someone Your Own Size trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Rescue 10 escaped conduits from angry mobs comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
31e لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Walk It Off trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Heal 10 wounded civilians comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
2f4 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Kicking and Screaming trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Finish off 10 wounded enemies or civilians comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
a42 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد True Hero trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Achieve Level 5 Good Karma comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
da6 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Infamous trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Achieve Level 5 Evil Karma comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
092 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Bweep! Bweep! Bweep! trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Collect half the Blast Shards comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
dfb لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Shardcore trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Collect all the Blast Shards comments لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
990 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Nothing To See Here trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Destroy half the D.U.P. security cameras comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
f17 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Blinded trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Destroy all of the D.U.P. security cameras comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
2cf لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Inside Track trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Collect all the Informant Audio Logs comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
c26 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Blown Cover trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Defeat all the D.U.P. Secret Agents comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
8b1 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Big Brother trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Destroy all the D.U.P. Hidden Cameras comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
df3 لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Coloring Inside the Lines trophy silver لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Complete all the Stencil Art comments g لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
d1b لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد Prank Call trophy bronze لیست تروفی های عنوان inFamous: Second Son منتشر شد
Complete a District Showdown
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.