لیست ایچومنت های Murdered: Soul Suspect منتشر شد

مدتی است که از معرفی و منتشر شدن اخبار زیادی از این عنوان Murdered: Soul Suspect میگذرد. این بازی یکی از عناوین مورد انتظار تعداد کثیری از گیمر ها است که توسط شرکت Airtight Games در حال ساخت وتوسعه استو شرکت سازنده مذکور اخبار جدیدی را از این عنوان منتشر کرده است که میتواند برای طرفداران این سری خبر خوبی باشد.اخبار منتشر شده از این عنوان حاکی از ایچومنت های بازی است که مختص کنسول xbox  است.این عنوان قرار است در اوایل  ماه ژوعن برای کنسول های نسل هشتم و نسل هفتم و رایانه های شخصی منتشر شود. در ادامه میتوانید ایچومنت های منتشر شده از این عنوان را مشاهده نمایید.

Collector 1 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected an artifact comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
12 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 10 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 10 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
13 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 25 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 25 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
14 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 50 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 50 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
15 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 75 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 75 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
16 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 100 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 100 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
17 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector 150 ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected 150 artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
18 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Collector All ۱۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Collected all of the artifacts comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
19 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Ronan’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about Ronan’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
20 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Baxter’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about Baxter’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
21 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Rex’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about Rex’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
22 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Cassandra’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about Cassandra’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
23 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Julia’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about Julia’s Life comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
24 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Bell Killer’s Story ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Learned about the Bell Killer comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
25 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Salem’s History ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Discovered Salem’s history comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
26 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Witch Trials ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Discovered information about the witch trials comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
27 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Codex ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Discovered the meaning of the supernatural graffiti comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
28 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد A Watery Grave ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered the Watery Grave ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
29 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Bell Tower Banshee ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered The Bell Tower Banshee ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
30 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Stalwart Specter ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered The Stalwart Specter ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
31 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد The Heirloom ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered The Heirloom ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
32 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Man in the Box ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered the Man in the Box ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
33 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Terror on the Tracks ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered The Terror on the Tracks ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
34 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Ashes to Ashes ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered the Ashes to Ashes ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
35 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Eternal Flame ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
Uncovered the Eternal Flame ghost story comments g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد
36 لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد Discover Remove ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه Xbox 360 عنوان Murdered: Soul Suspect منتشر شد